Garść dodatkowych informacji dotyczących zastosowania 50 % koszty uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Urlop i zwolnienie lekarskie, a 50% KUP

W interpretacji ogólnej Ministerstwo finansów dopuszcza możliwość rozliczania „zaliczkowego” czy częściowego honorarium autorskiego. Wskazano w niej wprost, że nie ma przeszkód, aby honorarium autorskie zostało wypłacone przed stworzeniem przez pracownika utworu, jak również, by do honorarium zostały zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu. Minister Finansów potwierdził, że jest możliwe rozliczanie 50% kosztów „w oczekiwaniu” na powstanie utworu, a kwestia ta nie powinna być kwestionowana przez organy skarbowe. Istotny, w tym zakresie, jest zwłaszcza następujący fragment interpretacji:

„W związku z tym nie ma przeszkód, aby koszty te pracodawca lub inny podmiot uwzględniał również przy wypłacie tego rodzaju wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik lub wykonawca umowy cywilnoprawnej (kontraktu) przebywał na urlopie, czy też na zwolnieniu lekarskim, gdyż wynagrodzenie to również może mieć charakter częściowej wypłaty należnego honorarium”.

Powyższy wniosek Ministra Finansów potwierdza dwie istotne zagadnienia:

  1. honorarium autorskim może być również część wynagrodzenia za czas urlopu czy wynagrodzenia chorobowego,
  2. w danym miesiącu nie musi powstać utwór, aby 50% koszty zostały za ten miesiąc rozliczone.

Minister Finansów wyjaśnił również, co powinien zrobić płatnik, jeśli utwór nie powstanie, a płatnik w oczekiwaniu na jego stworzenie wypłacał honorarium autorskie, do którego stosował 50% koszty. W takiej sytuacji płatnik nie będzie zobowiązany do dokonania korekt wpłaconych zaliczek ponieważ należy uznać, że wypłacał je prawidłowo, bo liczył że utwór powstanie. Natomiast, zgodnie z zasadą samoopodatkowania, to na podatniku (pracowniku) spoczywać będzie obowiązek prawidłowego ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów.

Limit kwotowy w roku podatkowym

Wysokość 50% kosztów uzyskania przychodów ograniczona jest limitem kwotowym uregulowanym w art. 22 ust. 9a i 9aa ustawy PIT. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy PIT nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, czyli 85 528 zł. Z kolei w myśl art. 22 ust. 9aa ustawy PIT, w przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1481) (dalej: „ulga dla młodych”), kwoty 85 528 zł nie może przekroczyć suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy PIT, oraz ww. przychodów zwolnionych od podatku.

Ulga dla młodych i prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

W przypadku podatników korzystających z ulgi dla młodych, suma:

1) łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy PIT oraz

2) przychodów objętych tą ulgą

nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł (art. 22 ust. 9aa ustawy PIT).

Przepis art. 22 ust. 9aa ustawy PIT ma również zastosowanie przy poborze zaliczek na podatek przez płatnika. Zatem płatnik, wypłacając wynagrodzenie, ma obowiązek bieżącego monitorowania nie tylko kwoty przychodów objętych ulgą dla młodych, ale również kwoty 50% kosztów uzyskania przychodów, jaką uwzględnił, obliczając miesięczne zaliczki na podatek od dochodów swojego pracownika.

Obowiązek wykazania w PIT-11

Ponadto pracodawca w rocznej informacji PIT-11 ma obowiązek wykazać koszty uzyskania przychodów faktycznie zastosowane przez niego przy obliczaniu zaliczek na podatek. Natomiast jeżeli w rocznej deklaracji PIT-4R pracodawca wykazał przychody z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu (a dzieło nie powstało), to nie wykazał też poprawnej wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy, wobec czego jest obowiązany do dokonania korekty tej deklaracji.

Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem zapraszam do artykułu, w którym znajduje się więcej szczegółów dotyczących warunków koniecznych do spełnienia dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.


Masz pytanie? Zapraszam do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Radca Prawny Alicja Berger-Lach Kancelaria e-commerce it

Nazywam się Alicja Berger-Lach i jestem Radcą Prawnym. W zawodzie prawnika pracuję od 2008 roku, zaś w branży IT działam od 2015 roku.

Specjalizuję się w prawie gospodarczym i prawie pracy, a także w szeroko pojętych aspektach prawnych związanych z nowymi technologiami, Internetem i E-commerce.