Jak opodatkować usługi elektroniczne?

Obecnie wielu z nas kupuje różne produkty za pośrednictwem sklepów internetowych. Kupujemy nie tylko przedmioty materialne ale również przedmioty niematerialne np. e-booki, programy komputerowe. Nie można wykluczyć sytuacji gdy to my jesteśmy sprzedawcą tego typu produktów i usług. W związku z tym coraz częściej pojawia się pytanie jak prawidłowo te czynności opodatkować?

Usługa elektroniczna

Najistotniejszą kwestią, którą należy wyjaśnić na wstępie jest to, że nabywanie produktów niematerialnych nie jest dostawą towarów lecz świadczeniem usługi

Powyższe wynika z ustawy o VAT (ustawy o podatku od towarów i usług), która w tym zakresie odsyła szczegółowo do aktów unijnych, a w szczególności do rozporządzenia 282/2011 tj. rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Art. 2 pkt 26 (…) ustawy o VAT stanowi, że przez usługi elektroniczne należy rozumieć usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 w/w rozporządzenia. Z kolei zgodnie z nim:

„Usługami świadczonymi drogą elektroniczną” są usługi świadczone za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Usługi elektroniczne obejmują dostawę produktów w formie cyfrowej, w tym oprogramowanie i jego zmiany. Ponadto obejmują one:

  • e-booki tj. książki w formie cyfrowej i inne publikacje elektroniczne;
  • dostęp online i możliwość pobierania oprogramowania oraz jego uaktualnień;
  • dostęp online i możliwość pobierania obrazów, fotografii i wygaszaczy ekranu;
  • czasopisma dostępne online.

Opodatkowanie usług elektronicznych podatkiem VAT

Sprzedaż oprogramowania stanowi więc odpłatne świadczenie usług, a to z kolei podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (od towarów i usług). Dla określenia określenie, w którym kraju podmiot świadczący usługi ma zapłacić należny podatek VAT, istotne jest prawidłowe ustalenie miejsca świadczenia usług.

Poprawne określenie miejsca świadczenia usług uzależnione zostało w ustawie od tego, na czyją rzecz usługa jest wykonywana. 

  • w przypadku świadczenia usługi na rzecz innego przedsiębiorcy, będącego podatnikiem VAT, miejscem świadczenia jest kraj siedziby usługobiorcy.
  • jeśli usługa jest wykonywana na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem (np. konsumenta), miejscem świadczenia takiej usługi jest kraj siedziby usługodawcy (dotyczy to UE).

Import usług

W przypadku podatnika nabywającego usługę od podmiotu, który nie ma siedziby w Polsce, zastosowanie znajdzie mechanizm odwróconego obciążenia. Polega on obciążeniu podatkiem należnym nabywcę usługi. Na skutek tego przedsiębiorca, który nabywa usługi elektroniczne, jest zobowiązany do zapłaty podatku należnego przy jednoczesnym zachowaniu prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego.


Masz pytanie? Zapraszam do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Radca Prawny Alicja Berger-Lach Kancelaria e-commerce it

Nazywam się Alicja Berger-Lach i jestem Radcą Prawnym. W zawodzie prawnika pracuję od 2008 roku, zaś w branży IT działam od 2015 roku.

Specjalizuję się w prawie gospodarczym i prawie pracy, a także w szeroko pojętych aspektach prawnych związanych z nowymi technologiami, Internetem i E-commerce.