Jak opodatkować współpracę z obcokrajowcem?

W sytuacji kiedy na rynku usług programistycznych osoby z umiejętnościami na tym polu są bardzo poszukiwane, wiele polskich firm IT zastanawia się nad współpracą z osobami spoza granic Polski. W niniejszym artykule przybliżam kwestię współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej z obcokrajowcom bądź osobom z obywatelstwem polskim ale mieszkającą poza granicami Polski. Niniejszy artykuł dotyczy tylko i wyłącznie obywateli Unii Europejskiej.

Status osoby

Status osoby, z którą zamierzamy rozpocząć współpracę może być następujący: 

  1. Osoby posiadające obywatelstwo polskie ale mieszkającej na stałe poza granicami Polski, gdy jego Centrum Interesów Życiowych jest w kraju, w którym obecnie mieszka.
  2. Osoba posiadająca obywatelstwo innego kraju, mieszkająca w tym kraju oraz jego Centrum Interesów Życiowych jest w tym kraju.
  3. Osoba posiadająca podwójne obywatelstwo (polskie + innego kraju), mieszkająca poza granicami Polski i jego Centrum Interesów Życiowych jest w kraju, w którym obecnie mieszka.

Certyfikat Rezydencji Podatkowej (Certificate of fiscal residence)

Jeżeli chodzi o obowiązek odprowadzenia podatku, w zależności od tego czy dana osobowa posiada Certyfikat Rezydencji Podatkowej:

  1. Osoba, z którą chcemy rozpocząć współpracę NIE jest w stanie przedłożyć certyfikatu rezydencji podatkowej – wówczas potrącamy 20% podatku ryczałtowego, zastosowanie znajdzie więc:

art. 29 ust. 1 pkt. 1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a (2a. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)., przychodów:
1) z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;

Należy wówczas złożyć również druk PIT8-AR.

2. Osoba przedłożyła certyfikat rezydencji podatkowej – zastosowanie znajdą przepisy odpowiedniej umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania (przy uwzględnieniu faktu, że w ramach świadczonych usług dana osoba będzie przenosić prawa autorskie, ew udzielać licencji). Wynika z tego, że zazwyczaj, dzięki zastosowaniu postanowień konkretnej umowy międzynarodowej  nie będziemy zobowiązani naliczać i odprowadzać podatku. Zależy to jednak od zapisów konkretnej umowy. Przykładowo gdy zastosowanie znajdzie:

  • umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią:  – art. 13 ust. 5. stanowi: “Zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ust. 1, 2, 3, 4 niniejszego art. podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.” Jeżeli ma miejsce udzielenie licencji to art. 12 – ale UWAGA: nie ma tam programów komputerowych.
    https://www.podatki.gov.pl/media/1918/wlk-brytania-konwencja-tekst-polski.pdf 
  • umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Białorusią:  – art. 13 ust. 4. stanowi: “Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku niewymienionego w ust. 1, 2, 3, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym osoba przenosząca tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.” Jeżeli ma miejsce udzielenie licencji to art. 12 – ale UWAGA: nie ma tam programów komputerowych.
    https://www.podatki.gov.pl/media/1512/bialorus-konwencja-tekst-polski.pdf

Wykaz wszystkich (zawartych przez Polskę) umów międzynarodowych dotyczących podwójnego opodatkowania:: https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/

Podsumowując: Jedynie Certyfikat Rezydencji Podatkowej, uzyskany przez osobę, z którą zamierzamy rozpocząć współpracę, pozwoli uniknąć podwójnego opodatkowania i jest wiarygodną podstawą rozliczeń.

Deklaracja IFT-1R

Z ustawy o PIT (art. 42 ust. 6), wynika bowiem, że informacje tą sporządzają i przekazują również płatnicy, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązani do poboru podatku, o którym mowa w art. 29–30a. Zatem nawet w przypadku gdy na płatniku nie spoczywa obowiązek pobrania podatku, informacja IFT-1/IFT-1R musi zostać sporządzona w przewidzianych terminach.

Zleceniodawca zawsze jest zobowiązany do złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym deklaracji IFT-1R o rocznych przychodach i podatkach na terenie Polski. Natomiast osoba, z którą podjął współpracę, w swoim zeznaniu rocznym w kraju, w którym mieszka i ma swoje Centrum Interesów Życiowych powinna uwzględnić ten dochód i tam go odpowiednio wykazać według przepisów danego kraju.

Brak konieczności odprowadzania składek do ZUS

Umowa zlecenie lub o dzieło z obcokrajowcom nie będzie objęta koniecznością odprowadzenia składek do ZUS.


Masz pytanie? Zapraszam do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Radca Prawny Alicja Berger-Lach Kancelaria e-commerce it

Nazywam się Alicja Berger-Lach i jestem Radcą Prawnym. W zawodzie prawnika pracuję od 2008 roku, zaś w branży IT działam od 2015 roku.

Specjalizuję się w prawie gospodarczym i prawie pracy, a także w szeroko pojętych aspektach prawnych związanych z nowymi technologiami, Internetem i E-commerce.