Spółki komandytowe objęte CIT od 2021 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. nr 2123), spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych od 2021 r.  

W wyniku powyższej zmiany wiele wspólników spółek komandytowych zostanie objętych tzw. podwójnym opodatkowaniem. Poniżej kilka słów na ten temat.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT)

Od 1 stycznia 2021 r. spółka komandytowa zostanie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że od osiągniętego dochodu będzie płacić podatek dochodowy, w postaci zaliczek w trakcie roku obrotowego. Na uwagę zasługuje przepis pozwalający wspólnikom spółki komandytowej zdecydować o stosowaniu tych przepisów dopiero od 1 maja 2021 r. Decyzję w tym przedmiocie muszą jednak podjąć do końca 2020 r. Ponadto, jeżeli podejmą taką decyzję, konieczne będzie zamknięcie przez spółkę ksiąg na dzień 30.04.2020 r.

Co do zasady spółka komandytowa będzie objęta podatkiem dochodowym w wysokości 19% od osiągniętego dochodu. Jeżeli jednak będzie można zakwalifikować ją jako tzw. małego podatnika stawka ta będzie niższa i wyniesie 9%. Jednym z kilku warunków, których spełnienie będzie konieczne by spółka mogła być objęta niższym podatkiem, to wartość przychodu ze sprzedaży (razem z podatkiem od towarów i usług). Otóż  w poprzednim roku podatkowym i w bieżącym roku podatkowym nie może ona przekroczyć równowartości 2 000 000 euro.

Opodatkowanie zysku podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Wypłata zysku przez spółkę komandytową na rzecz wspólników będzie objęta podatkiem podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%. W tym zakresie nie ulegnie to zmianie w stosunku do wcześniej obowiązującego stanu prawnego.

Wyjątki

Od wyżej wymienionych zasad ustawa przewiduje pewne wyjątki.

Komandytariusz będzie zwolniony z podatku w zakresie kwoty stanowiącej 50% przychodów uzyskanych przez niego z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000,00 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym (odrębnie w każdej spółce komandytowej), ale tylko pod warunkiem, że nie jest on powiązany z komplementariuszem (w tym poprzez posiadanie 5% udziałów lub zasiadanie w zarządzie komplementariusza bądź w inny sposób szczegółowo określony w przepisach).

Ponadto komplementariusz będzie mógł odliczyć podatek CIT zapłacony przez spółkę komandytową, przypadający na niego stosowanie do udziału w zysku.


Masz pytanie? Zapraszam do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Radca Prawny Alicja Berger-Lach Kancelaria e-commerce it

Nazywam się Alicja Berger-Lach i jestem Radcą Prawnym. W zawodzie prawnika pracuję od 2008 roku, zaś w branży IT działam od 2015 roku.

Specjalizuję się w prawie gospodarczym i prawie pracy, a także w szeroko pojętych aspektach prawnych związanych z nowymi technologiami, Internetem i E-commerce.