Umowa B2B z byłym lub obecnym pracownikiem

Często spotykam się z pytaniami o możliwość zmiany formy zatrudnienia (np. programisty) z tradycyjnej umowy o pracę na tzw. umowę B2B. Nie jest tak, że nie można podpisać z własnym pracownikiem (lub byłym pracownikiem) umowy o współpracy (umowy B2B). Owszem można to zrobić, jednak wiąże się to z określonymi skutkami prawno-podatkowymi dla obu stron. W poniższym artykule opisuję jakie są to skutki.

Brak możliwości skorzystania z ulgi na start

Ulga ta jest bardzo korzystna i pozwala nowym przedsiębiorcom “nabrać wiatru w żagle”. Dzięki tej uldze przedsiębiorca jest zwolniony przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) i składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego zatem przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę zdrowotną. Będzie mógł ją odliczyć od podatku (nie od dochodu).

Ważne! Ulga na start oznacza, że w trakcie korzystania z niej nie są odkładane składki na emeryturę lub rentę. Przedsiębiorca nie otrzyma także świadczeń w razie choroby albo wypadku, bo nie jest objęty ubezpieczeniami społecznymi.

Niestety nie można z niej skorzystać jeśli przedsiębiorca świadczy usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Brak możliwości skorzystania z preferencyjnych składek ZUS

Osoba, która podejmie współpracę ze swoim obecnym lub byłym Pracodawcom, nie będzie mogła skorzystać z preferencyjnych składek ZUS.

Czym są preferencyjne składki ZUS?

W okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych wykonywania działalności gospodarczej, osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w preferencyjnej wysokości. Wysokość ta naliczana będzie od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak od 30% minimalnego wynagrodzenia.

Zakaz ten obowiązuje jedynie w zakresie świadczenia usług (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy), które są tożsame z zakresem czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy na przestrzeni bieżącego roku przed dniem rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności oraz roku poprzedniego.

Jeżeli zakres usługi jakie świadczysz na rzecz byłego pracodawcy nie pokrywa się z zakresem czynności wykonywanych wcześniej w ramach umowy o pracę, możesz skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Oczywiście nie można wykluczyć sytuacji, w której zakres tych usług znajdzie się przedmiotem szczególnej uwagi odpowiednich organów.

Brak możliwości wyboru każdej formy opodatkowania

Jeżeli świadczysz pracę na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy nie wybierzesz ryczałtu i podatku liniowego.

Pierwszy z nich jest uproszczoną formą rozliczenia. Zastosowanie go jest możliwe, gdy roczny dochód nie przekracza 150 tys. euro.

Z kolei z opodatkowania podatkiem liniowym według stawki 19% przedsiębiorca będzie mógł skorzystać dopiero po roku prowadzenia działalności. Uwaga! Samozatrudniony nie będzie miał możliwości zmiany na opodatkowanie podatkiem liniowym, gdy wykonywane przez niego usługi na rzecz byłego pracodawcy będą pokrywać się z tymi, które wykonywał wcześniej w ramach umowy o pracę.

Możliwość zmiany formy opodatkowania nastąpi dopiero, gdy rachunki lub faktury będą potwierdzać inny zakres usług od tych, które wynikały ze stosunku pracy.

Brak możliwości skorzystania z „Małego ZUS plus”

Skorzystać z Małego ZUS-u Plus możesz jeśli Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym (o ile prowadziłeś ją przez cały rok) nie przekroczył 120 tyś. zł. Ponadto trzeba również prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyłączeni z małego ZUS plus są przedsiębiorcy, którzy wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej.


Masz pytanie? Zapraszam do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Radca Prawny Alicja Berger-Lach Kancelaria e-commerce it

Nazywam się Alicja Berger-Lach i jestem Radcą Prawnym. W zawodzie prawnika pracuję od 2008 roku, zaś w branży IT działam od 2015 roku.

Specjalizuję się w prawie gospodarczym i prawie pracy, a także w szeroko pojętych aspektach prawnych związanych z nowymi technologiami, Internetem i E-commerce.