Co powinno znaleźć się w umowie zlecenia aby była ona zgodna z prawem polskim?

Aby umowa zlecenia była zgodna z polskim prawem, musi zawierać pewne elementy oraz spełniać określone wymogi. Poniżej przedstawiam podstawowe składniki takiej umowy.

Umowa zlecenia (art. 734 KC) oraz umowa o świadczenie usług (art. 750 KC) dla swojej ważności, powinna spełniać podstawowe i minimalne warunki. Umowa taka powinna zawierać prawidłowo opisane:

  1. Strony umowy: Zleceniodawca i Zleceniobiorca. Najlepiej wskazać dokładne dane, takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer PESEL (dla osób fizycznych) lub dane firmy (dla podmiotów gospodarczych).
  2. Przedmiot zlecenia: Dokładny opis zadań lub usług, które Zleceniobiorca ma wykonać. To pozwala na jednoznaczne określenie zakresu współpracy.
  3. Wynagrodzenie: Określenie kwoty oraz formy i terminu płatności. Można także uwzględnić ewentualne koszty dodatkowe lub bonusy.
  4. Termin i miejsce wykonania zlecenia: Wyraźnie wskazać, kiedy i gdzie prace mają zostać wykonane.
  5. Okoliczności rozwiązania umowy: Warunki, w jakich można wcześnie zakończyć umowę, np. w przypadku niewykonania zlecenia lub niezadowalającego wykonania.
  6. Odpowiedzialność zleceniobiorcy: Można określić, w jakim zakresie zleceniobiorca będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku wykonywania zlecenia.
  7. Klauzule dodatkowe: W zależności od specyfiki zlecenia mogą to być np. postanowienia o zachowaniu poufności, o przeniesieniu praw autorskich, klauzule dotyczące konkurencji itp.
  8. Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych (jeśli zleceniobiorca ma przetwarzać dane w imieniu zleceniodawcy).
  9. Data i miejsce zawarcia umowy.
  10. Podpisy obu stron.

Pamiętaj, że powyższa lista jest ogólnym przewodnikiem i w zależności od specyfiki konkretnego zlecenia mogą być potrzebne dodatkowe postanowienia. Warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawnym, aby upewnić się, że umowa jest kompletna i dostosowana do indywidualnych potrzeb.


Masz pytanie? Zapraszam do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Radca Prawny Alicja Berger-Lach Kancelaria e-commerce it

Nazywam się Alicja Berger-Lach i jestem Radcą Prawnym. W zawodzie prawnika pracuję od 2008 roku, zaś w branży IT działam od 2015 roku.

Specjalizuję się w prawie gospodarczym i prawie pracy, a także w szeroko pojętych aspektach prawnych związanych z nowymi technologiami, Internetem i E-commerce.